Charakteristika podniku

Predmet podnikania: Výroba a rozvod tepla, (vrátane jeho predaja), zabezpečovanie služieb na prevádzku objektov, zariadení budov, vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, rozmnožovacie a kopírovacie služby. Spoločnosť môže vykonávať aj ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.

Názov obchodnej spoločnosti: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.,
Sídlo: Školská 2, ŠURANY
IČO: 36 561 011
Deň zápisu: 16.6.2004
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán :
konateľ Jozef TRUNGEL, DiS

Spoločníci :
Mesto Šurany (ako jediný spoločník)

Dozorná rada :
Ing. Eva Augustínová, predsedníčka DR, prednostka MsÚ Šurany
Ing. František Tamašovič, člen DR, zástupca primátora mesta Šurany
Mgr. Karol Kliment, člen DR, poslanec MsZ Šurany
Ing. František Hatina, člen DR, poslanec MsZ Šurany
Ing. Andrea Heclová, členka DR, poslankyňa MsZ Šurany

Nahlasovanie porúch


V hlavnom pracovnom čase
na tel. č. 035/6500 460;- Mária Ličková, mob. tel.: 0910/984 362

V mimopracovnom čase
na tel. č. 035/6500 102 obsluha kotolne


Hlavný pracovný čas:

Po od 700 do 1500 hod.
Ut od 700 do 1500 hod.
St od 700 do 1700 hod. - ÚRADNÉ HODINY
Št od 700 do 1500 hod.
Pi od 700 do 1300 hod.

Obedňajšia prestávka 30 minút v čase od 1100 do 1200 hod.

Organizačná štruktúra

Jozef TRUNGEL, DiS
konateľ a riaditeľ obchodnej spoločnosti Mesta Šurany
(štatutárny zástupca organizácie)


Ing. Erika NOSIANOVÁ
vedúca ekonomického úseku


Mária LIČKOVÁ
samostatný ekonóm

- správa bytov
- evidencia závad v bytoch – nahlasovanie porúch
- evidencia žiadostí o pridelenie, resp. prenájom mestských bytov
- evidencia platieb za nájom a služby spojené s užívaním bytu
- pokladňa


--------------------------------------------------------------------------------
Obsluhu zariadení na výrobu a rozvod tepelnej energie vykonávajú 4 pracovníci dispečerského systému riadenia a kontroly ako obsluha Centrálnej kotolne a výmenníkových staníc VS1, VS2 a VS3
Opravy vlastných i cudzích zariadení sú zabezpečované v súčasnosti 2-mi vlastnými pracovníkmi údržieb, tiež dodávateľsky.
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. zamestnáva 10 stálych zamestnancov na plný úväzok.

Vykonávané činnosti

Výroba tepelnej energie: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., disponuje s centrálnou kotolňou s inštalovaným výkonom 11,83 MW. Výroba tepelnej energie v podmienkach roku 2010 dosiahla 9 290 214 kWh  (33 444,77 GJ) na primárnej strane zariadenia na výrobu tepla. Rozvod tepelnej energie je zabezpečovaný teplovodným vedením o celkovej dĺžke 4613 m cestou troch výmenníkových staníc v užívaní Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. a jednej výmenníkovej stanice vo vlastníctve odberateľa. Na výrobu tepelnej energie vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Mestskému bytovému podniku Šurany, s.r.o., licenciu č. 2007T 0344 na výrobu a rozvod tepla. Osobou odborne spôsobilou je  p. Jozef Trungel, zástupca riaditeľa - vedúci technického úseku a energetik spoločnosti.

Správa bytov: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., spravuje 272  bytov v bytových domoch s vykonávaním komplexných služieb s rozpočítavaním tepla, spotreby teplej úžitkovej  vody, pitnej vody, splaškovej a dažďovej vody a spotreby elektrickej energie.

Správa a prenájom nájomných nebytových  priestorov: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. spravuje nebytové priestory v centre mesta na Námestí hrdinov a na Námestí M. R. Štefánika, komplex nebytových priestorov na Komenského ul. č. 34 a nebytové priestory  v budove sídla podniku. Prenajímané nebytové priestory sú majetkom mesta Šurany. Účelom prenájmu je spravidla obchodná, resp. iná podnikateľská činnosť.

Výpis z Obchodného registra Okresného Súdu Nitra: tento vypis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!  Aktuálny Úplný

Additional information