Charakteristika podniku

Predmet podnikania: Výroba a rozvod tepla, (vrátane jeho predaja), zabezpečovanie služieb na prevádzku objektov, zariadení budov, vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, rozmnožovacie a kopírovacie služby. Spoločnosť môže vykonávať aj ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.

Názov obchodnej spoločnosti: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.,
Sídlo: Školská 2, ŠURANY
IČO: 36 561 011
Deň zápisu: 16.6.2004
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán :
konateľ - riaditeľ: Ing. Martin UHRÍK

Spoločníci :
Mesto Šurany (ako jediný spoločník)

Dozorná rada :
Ing. Miroslava Záhoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany
Ing. Marcel Rosina, MBA, poslanec MsZ Šurany
MUDr. Dáša Viszlayová, PhD., poslankyňa MsZ Šurany

Nahlasovanie porúch


V hlavnom pracovnom čase
na tel. č. 035/6500 460;- Jana Belenčíková, mob. tel.: 0910/984 362

V mimopracovnom čase
na tel. č. 035/6500 102 obsluha kotolne


Hlavný pracovný čas:

Po od 700 do 1500 hod.
Ut od 700 do 1500 hod.
St od 700 do 1700 hod. - ÚRADNÉ HODINY
Št od 700 do 1500 hod.
Pi od 700 do 1300 hod.

Obedňajšia prestávka 30 minút v čase od 1100 do 1200 hod.

Organizačná štruktúra

Ing. Martin UHRÍK
konateľ - riaditeľ obchodnej spoločnosti Mesta Šurany
(štatutárny zástupca organizácie)


Jana BELENČÍKOVÁ

- správa bytov
- evidencia závad v bytoch – nahlasovanie porúch
- evidencia žiadostí o pridelenie, resp. prenájom mestských bytov
- evidencia platieb za nájom a služby spojené s užívaním bytu
- pokladňa


--------------------------------------------------------------------------------
Obsluhu zariadení na výrobu a rozvod tepelnej energie vykonávajú 4 pracovníci dispečerského systému riadenia a kontroly ako obsluha Centrálnej kotolne a výmenníkových staníc VS1, VS2 a VS3
Opravy vlastných i cudzích zariadení sú zabezpečované v súčasnosti 2-mi vlastnými pracovníkmi údržieb, tiež dodávateľsky.
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. zamestnáva 10 stálych zamestnancov na plný úväzok.

Vykonávané činnosti

Výroba tepelnej energie: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., disponuje s centrálnou kotolňou s inštalovaným výkonom 11,83 MW. Výroba tepelnej energie v podmienkach roku 2010 dosiahla 9 290 214 kWh  (33 444,77 GJ) na primárnej strane zariadenia na výrobu tepla. Rozvod tepelnej energie je zabezpečovaný teplovodným vedením o celkovej dĺžke 4613 m cestou troch výmenníkových staníc v užívaní Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. a jednej výmenníkovej stanice vo vlastníctve odberateľa. Na výrobu tepelnej energie vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Mestskému bytovému podniku Šurany, s.r.o., licenciu č. 2007T 0344 na výrobu a rozvod tepla. Osobou odborne spôsobilou je  p. Jozef Trungel, zástupca riaditeľa - vedúci technického úseku a energetik spoločnosti.

Správa bytov: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., spravuje 272  bytov v bytových domoch s vykonávaním komplexných služieb s rozpočítavaním tepla, spotreby teplej úžitkovej  vody, pitnej vody, splaškovej a dažďovej vody a spotreby elektrickej energie.

Správa a prenájom nájomných nebytových  priestorov: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. spravuje nebytové priestory v centre mesta na Námestí hrdinov a na Námestí M. R. Štefánika, komplex nebytových priestorov na Komenského ul. č. 34 a nebytové priestory  v budove sídla podniku. Prenajímané nebytové priestory sú majetkom mesta Šurany. Účelom prenájmu je spravidla obchodná, resp. iná podnikateľská činnosť.

Výpis z Obchodného registra Okresného Súdu Nitra: tento vypis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!  Aktuálny Úplný

Additional information