Revízie plynových spotrebičov

Viete, že za plynové spotrebiče a rozvody zodpovedajú vlastníci? Tušíte, čo môže spôsobiť únik plynu a kto za to bude zodpovedný? Viete, kedy je čas na revíziu? Ak nie, je čas na pripomenutie základných povinností a termínov, ktoré súvisia s rozvodmi plynu, regulačnou sústavou, plynomermi a spotrebičmi.

 

Kontrola rozvodov zemného plynu vyplýva priamo zo zákona. Málokto si uvedomuje, že od hlavného uzáveru plynu preberá zodpovednosť odberateľ. To znamená, že vlastník alebo správca nehnuteľnosti sa musí starať o technický stav rozvodov. Čo všetko spadá pod túto starostlivosť napríklad v bytovom dome? Od hlavného uzáveru prakticky všetko. Čiže všetky potrubia, stupačky, uzávery, odbočky a prípoje a samozrejme, plynomer. Zodpovednosť za tieto súčasti je vo väčšine bytových domovv na pleciach spoločenstva vlastníkov alebo na správcovi. Za plynomerom prechádza táto zodpovednosť na vlastníka bytu. Jednoducho povedané, potrubie za plynomerom, uzáver na spotrebičoch a všetky spotrebiče sú v kompetencii vlastníka bytu.


Ako sa treba starať o rozvody?

O rozvody sa prevažne stará vlastník nehnuteľnosti, spoločenstvo vlastníkov alebo správca. V takomto prípade zodpovedná osoba, napr. správca, objedná revízie v zákonom stanovených lehotách. Revízny technik následne skontroluje spoločné rozvody a taktiež rozvody a spotrebiče v domácnostiach. Ak nájde nedostatky, uvedie ich v revíznej správe. V bytovom dome sa kontroly vykonávajú raz za tri roky, odborná skúška raz za šesť rokov. Kontrola spotrebičov sa má vykonať každoročne.


Kto uhrádza náklady na revízie?

Obvykle sa revízie a odstránenie nedostatkov v spoločných častiach bytového domu hradia z fondu údržby a opráv. Revízie za plynomerom a odstránenie nedostatkov za plynomerom, rovnako ako opravy plynových spotrebičov v domácnosti, si hradí vlastník bytu.

Do akého termínu treba odstrániť nedostatky?

Vetky nedostatky a poruchy je treba odstrániť v termíne, ktorý je udaný v revíznej správe alebo v posudku. Akékoľvek opravy a údržbárske práce má vykonať iba osoba s požadovaným oprávnením. Preto sa nepokúšajte sami riešiť unikajúci plyn alebo zmeniť rozvody za sporákom, či bojlerom. Mnohé bytovky majú vlastnú kotolňu, pri ktorej treba dbať na dobrý technický stav kotla, vykurovacieho zariadenia ako aj komínového telesa. Pri poruchách rozvodov alebo plynových spotrebičov totiž nehrozí iba vyššia spotreba, ale aj riziko výbuchu plynu a ohrozenie zdravia, či dokonca života. Škody spôsobené neodbornou manipuláciou alebo zlým technickým stavom bývajú často veľmi rozsiahle.


Na čo by mali dbať vlastníci rodinných domov?

Zákon je benevolentnejší pri stanovení zodpovednosti vlastníkov rodinných domov. No škody sa im nevyhýbajú. Preto je nanajvýš vhodné zabezpečiť rovnakú starostlivosť o rozvody, spotrebiče, kotol, či komín v pravidelných intervaloch. Zlý stav vykurovacieho telesa alebo komína sa najčastejšie podpíše pod vznik požiaru v rodinnom dome. Ak vykurujete plynom, treba si dať do kalendára pripomienku na kontrolu komína raz za pol roka. Ak máte komín s vložkou, stačí aj raz za rok. No a druhú pripomienku si dajte na kontrolu kotla alebo iného plynového zariadenie. Najlepším termínom podľa revíznych technikov je obdobie pred, alebo po skončení vykurovacej sezóny. Detailné informácie o pravidelnej kontrole kotlov v závislosti od menovitého výkonu kotla nájdete v prílohe č. 1 Zákona č. 17/2007 Z. z. Lehoty čistenia a kontroly komína sú dané Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. Na záver ešte jedno upozornenie. Zanedbávanie revízií, opráv a údržby môže mať vplyv na nevyplatenie poistného plnenia. Má však aj trestnoprávne dôsledky. Riziko ohrozenia vlastného zdravia a života, alebo zdravia a života svojich blízkych, či susedov, ako aj riziko väzenia je snáď dobrým motívom na skontrolovanie plynových rozvodov a spotrebičov. A ako ste na tom vy?

Additional information