od roku 2018

Cenník za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy

Príloha č. 1

Názov služby

poplatok v €

 

bez DPH

s DPH

Vyhlásenie správcu pri prevode bytu o tom, že predávajúci nemá nedoplatok

3,00

3,60

Vystavenie dokladu o veku stavby

2,50

3,00

Vyhotovenie fotokópie z projektovej dokumentácie (pôdorys bytu, pivnice) na stavebné úpravy

3,00

3,60

Schválenie a vyhotovenie splátkového kalendára

4,00

4,80

Kopírovanie a tlač dokumentov (1x A4)

0,33

0,40

Vyhotovenie a zaslanie upomienky

2,20

2,60

Druhá upomienka, pokus o zmier

4,40

5,30

Mesačný poplatok za spravovanie úveru na byt

0,50/byt/mes.

0,60

Poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu

6,70

8,00

Poplatok za vyhotovenie a distribúciu ročného vyúčtovania nákladov na byt/rok

3,30

4,00

Vyjadrenie k stavebným úpravám v byte

4,20

5,00

Inžinierska činnosť, zabezpečenie PD, zazmluvnenie diela, ohlásenie stavby, vybavenie stavebného povolenia a ďalšie, s tým súvisiace činnosti

0,3 % z ceny diela

Za vypracovanie  a predloženie podkladov k žiadosti o úver

41,70

50,00

Zmluvy - vypracovanie, pripomienkovanie

16,65

20,00

Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu

25,00

30,00

Zmena vlastníka bytu - vystavenie zmluvy o výkone správy.

16,65

20,00

zmena vlastníka bytu - vystavenie Zmluvy o výkone správy na priamych príbuzných

8,35

10,00

Vyhotovenie mimoriadneho výpisu, rozpisu dlhu vlastníka bytu, na požiadanie klienta vrátane jeho doručenia

3,00

3,60

Zvolanie schôdze vlastníkov bytov a účasť zástupcu MsBP

20,00

24,00

Doplnkové informácie