Cenník za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy č. 1/2024

Šurany, 6.2.2024

 

Článok I – všeobecné podmienky

  1. Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. (ďalej len MBP Šurany, s.r.o.) vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy, príkazných zmlúv a mandátnych zmlúv.
  2. Z uvedeného dôvodu MBP Šurany, s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
  3. Služby, uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II – platobné podmienky

  1. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva v hotovosti, alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. MsBP Šurany, s.r.o. si vyhradzuje právo, v prípade platby na základe vystavenej faktúry, poskytnúť službu až po realizácii čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
  2. Po realizácii platby v hotovosti za vykonané služby vystaví MBP Šurany, s.r.o. podávateľovi žiadosti na výkon služby príjmový pokladničný doklad.
  3. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou, sa k výslednej cene za službu účtuje prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky, a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
  4. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ žiada výslovne zaslať v elektronickej podobe, na tuzemskú adresu, sa účtuje poplatok 1,50 €.
  5. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude dožadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a spoločnosťou MBP Šurany, s.r.o..

Článok III – spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

  1. Cenník za poskytované služby tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto oznámenia.

Článok IV – záverečné ustanovenie

  1. Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 6. februára 2024.

Šurany, 6.2.2024

 

Ing. Martin Uhrík

Konateľ spoločnosti

Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

Additional information