Cenník za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy č. 1/2018

Šurany, 14.9.2018

 

Článok I – všeobecné podmienky

 1. Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. (ďalej len MsBP Šurany, s.r.o.) vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy, príkazných zmlúv a mandátnych zmlúv.
 2. Z uvedeného dôvodu MsBP Šurany, s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
 3. Služby, uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II – platobné podmienky

 1. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva v hotovosti, alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry. MsBP Šurany, s.r.o. si vyhradzuje právo, v prípade platby na základe vystavenej faktúry, poskytnúť službu až po realizácii čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
 2. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 3. Po realizácii platby v hotovosti za vykonané služby vystaví MsBP Šurany, s.r.o. podávateľovi žiadosti na výkon služby príjmový pokladničný doklad.
 4. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou, sa k výslednej cene za službu účtuje prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky, a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
 5. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ žiada výslovne zaslať v elektronickej podobe, alebo faxom na tuzemskú adresu, sa účtuje poplatok 1 €.
 6. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude dožadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a spoločnosťou MsBP Šurany, s.r.o..

Článok III – spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

 1. Cenník za poskytované služby tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto oznámenia.

Článok IV – záverečné ustanovenie

 1. Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. októbra 2018.

Šurany, 14.9.2018

 

Jozef Trungel, DiS

Konateľ spoločnosti

Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

Additional information