Povinné zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie informácií
v zmysle §5 ods.1 Zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z.z.

 Základné informácie

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať v úradných hodinách Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. v kancelárii označenej tabuľkou PODATEĽŇA písomne
 • na adrese Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o., Školská 2, Šurany, elektronickou poštou na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo faxom na faxovom telefónnom čísle 035 6500 460
 • Žiadosti sa evidujú v knihách prijatej a odoslanej pošty, a to vrátane elektronických a faxových podaní.
 • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
 • Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a  ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.
 • Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola
  odložená.
 • Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu  o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti Odvolanie sa podáva písomne na adresu Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., Školská 2, 942 01 Šurany, alebo písomne priamo v podateľni povinnej osoby. Právoplatné rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom podľa ust. § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok  v znení neskorších prepisov v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Základné dokumenty

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Smernica č.1/2014,  ktorou sa vydáva Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadokzákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

Všeobecne záväzné platné právne predpisy  v rozsahu, v ktorom sa vzťahujú na sprístupnenie informácií

 

Úhrada za sprístupnenie informácie


Úhrada za sprístupnenie informácie a spôsob jej úhrady sú určené Smernicou č. 1/2014

 

Smernica č.1/2014

 

ktorou sa vydáva Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

 

V súvislosti s poskytovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva Mestský bytový podnik tento sadzobník úhrad spojených s poskytnutím informácií:


I. Náklady spojené s vyhotovením kópie a záznamu na nosiči dát:

CENA

vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4,  0,02 €

vyhotovenie obojstranného listu formátu A4,         0,03 €

vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3,  0,04 €

vyhotovenie obojstranného listu formátu A3,         0,06 €

1 ks nenahratej diskety 3,5”,                               0,65 €

1 ks CD ROM                                                     1,66 €

 

II. Náklady spojené s odoslaním informácie:

obálka formát A6,                                               0,02 €

obálka formát A5,                                               0,03 €

obálka formát A4,                                               0,07 €

Náklady na odoslanie informácie poštou  sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sa poskytujú  bezplatne.

Náklady spojené s vyhotovením kópie, záznamu na nosiči dát a náklady spojené s odoslaním informácie je možné uhradiť

• poštovou poukážkou,

• bezhotovostným prevodom na účet v banke,

• v hotovosti do pokladne.

 

 • Bezplatné poskytovanie informácií
  Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a
  zaslaním informácie sumárne neprekročia 0,30

Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. Februára  2014

 

V Šuranoch, 31. januára 2014


Ing. Miroslav Majerčík

konateľ spoločnosti MBP Šurany, s.r.o.

Additional information