Vykonávané činnosti

Výroba tepelnej energie: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., disponuje s centrálnou kotolňou s inštalovaným výkonom 11,83 MW. Výroba tepelnej energie v podmienkach roku 2010 dosiahla 9 290 214 kWh  (33 444,77 GJ) na primárnej strane zariadenia na výrobu tepla. Rozvod tepelnej energie je zabezpečovaný teplovodným vedením o celkovej dĺžke 4613 m cestou troch výmenníkových staníc v užívaní Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. a jednej výmenníkovej stanice vo vlastníctve odberateľa. Na výrobu tepelnej energie vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Mestskému bytovému podniku Šurany, s.r.o., licenciu č. 2007T 0344 na výrobu a rozvod tepla. Osobou odborne spôsobilou je  p. Jozef Trungel, zástupca riaditeľa - vedúci technického úseku a energetik spoločnosti.

Správa bytov: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., spravuje 272  bytov v bytových domoch s vykonávaním komplexných služieb s rozpočítavaním tepla, spotreby teplej úžitkovej  vody, pitnej vody, splaškovej a dažďovej vody a spotreby elektrickej energie.

Správa a prenájom nájomných nebytových  priestorov: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. spravuje nebytové priestory v centre mesta na Námestí hrdinov a na Námestí M. R. Štefánika, komplex nebytových priestorov na Komenského ul. č. 34 a nebytové priestory  v budove sídla podniku. Prenajímané nebytové priestory sú majetkom mesta Šurany. Účelom prenájmu je spravidla obchodná, resp. iná podnikateľská činnosť.

Výpis z Obchodného registra Okresného Súdu Nitra: tento vypis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!  Aktuálny Úplný

Additional information